China Import


Firmenname.png
China Import

欢迎随时与我们联系!

为避免不必要骚扰与垃圾邮件,以下电话和传真号码中各包含一位中文大写数字,非笔误。电子邮件地址请诸字母输入,不用“复制”和“粘贴”。谢谢!

  • aentrada OG
    Karawankenweg 54, 9500 Villach, Austria
    Fax: +43-(0)4242-31 五 99
  • 叶铮女士 +43-(0)650-88 88 四 45
    e-Mail: zye(有些浏览器无法正常显示本网页,会出现本括号内文字,请手输邮址时留意) @aentrada.com
China Import
Copyright by aentrada OG, Austria 2010-05-05 最佳浏览效果 - IE7 - Firefox 2.0 - 1200x1024px